Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2014

xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
3531 ea3b
Reposted fromjustMeee justMeee viasamozatrucie samozatrucie
xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
7723 22b5
Reposted fromunr-eal unr-eal viapoppyseed poppyseed
xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak... przez chwilę mi się wydawało, że on to potrafi.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromte-quiero te-quiero viasamozatrucie samozatrucie
xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
1158 3686 500
no nie jestem.
Reposted fromaggape aggape viaCarlota Carlota
xxxxxxxxxxxxxxx
14:05
xxxxxxxxxxxxxxx
14:04
6146 920b
xxxxxxxxxxxxxxx
14:04
9388 562e
Reposted fromdespond despond vianiewychamowanee niewychamowanee
xxxxxxxxxxxxxxx
14:04
3888 2fff
xxxxxxxxxxxxxxx
14:04
9004 211d 500
Reposted fromacv acv vianiewychamowanee niewychamowanee
xxxxxxxxxxxxxxx
14:04
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromyourtitle yourtitle viaCarlota Carlota
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
„Jeśli przestajesz być sobą w związku to znak, że należy odejść. Proste”
— Ani Janko "Dziewczyny z zapałkami"
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaCarlota Carlota
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
0342 1ad7
Reposted fromCarlota Carlota vianiewychamowanee niewychamowanee
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
2010 e9ad
Reposted fromSzczu Szczu vianiewychamowanee niewychamowanee
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
8909 6bfe
Reposted fromoutline outline vianiewychamowanee niewychamowanee
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
2714 676b
Reposted fromjethra jethra viaCarlota Carlota
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
3106 0cfa
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCarlota Carlota
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
1179 59af
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viaCarlota Carlota
xxxxxxxxxxxxxxx
14:03
1385 a03e 500
Reposted frommyszy-spolka-zoo myszy-spolka-zoo viaCarlota Carlota
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl